წესები და პირობები

წესები და პირობები
მოგესალმებით mobiway.ge!

ეს წესები და პირობები ასახავს mobiway-ის ვებგვერდის გამოყენების წესებსა და რეგულაციებს, რომლებიც მდებარეობს https://mobiway.ge/.

ამ ვებსაიტზე წვდომით ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ თქვენ მიიღებთ ამ წესებსა და პირობებს. არ გააგრძელოთ გამოყენება mobiway.ge თუ თქვენ არ ეთანხმებით, რომ მიიღოს ყველა ვადები და პირობები განაცხადა ამ გვერდზე.

შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ წესებსა და პირობებზე, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებასა და პასუხისმგებლობის შესახებ შეტყობინებაზე და ყველა შეთანხმებაზე: “კლიენტი”, “შენ” და “შენი” ეხება თქვენ, პირი შედით ამ ვებსაიტზე და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს. “კომპანია”, “ჩვენ”, “ჩვენ”, “ჩვენი” და “ჩვენ”, ეხება ჩვენს კომპანიას. “პარტია”, “მხარეები” ან “ჩვენ” ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს. ყველა თვალსაზრისით ეხება შეთავაზება, მიღების და განხილვის გადახდის აუცილებელია წამოწყებას პროცესში ჩვენი დახმარების კლიენტს ყველაზე შესაბამისი წესით გამოხატული მიზნით შეხვედრის კლიენტის საჭიროებების დაკავშირებით უზრუნველყოფა კომპანიის განაცხადა მომსახურება, შესაბამისად და ექვემდებარება, გაბატონებული კანონის ge. ზემოთ ჩამოთვლილი ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების ნებისმიერი გამოყენება სინგულარში, მრავლობითში, კაპიტალიზაციაში ან/და ის ან ისინი, მიიღება როგორც ურთიერთგამომცვლელი და შესაბამისად, როგორც იგივე.

Cookies
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილების გამოყენებას. წვდომით mobiway.ge, თქვენ დათანხმდით cookies-ის გამოყენებას mobiway-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა მოგვცეს მომხმარებლის დეტალები თითოეული ვიზიტისთვის. Cookies გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდის მიერ, რათა შესაძლებელი გახდეს გარკვეული ტერიტორიების ფუნქციონირება, რათა გაუადვილოს ჩვენს ვებ-გვერდს. ზოგიერთი ჩვენი შვილობილი / სარეკლამო პარტნიორები შეიძლება ასევე გამოიყენოთ cookies.

ლიცენზია
თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, mobiway ან/და მისი ლიცენზიატორები ფლობენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ყველა მასალაზე mobiway.ge. ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება დაცულია. თქვენ შეიძლება შედიხართ ამ mobiway.ge თქვენი პირადი სარგებლობისთვის ექვემდებარება ამ წესებსა და პირობებში დადგენილ შეზღუდვებს.

თქვენ არ უნდა:

Republish მასალა mobiway.ge
გაყიდვა, დაქირავება ან საქვეუწყებო ლიცენზიის მასალა mobiway.ge
რეპროდუცირება, დუბლიკატი ან ასლი მასალა mobiway.ge
შინაარსის გადანაწილება mobiway.ge
ეს შეთანხმება უნდა დაიწყოს თარიღი hereof. ჩვენი წესები და პირობები შეიქმნა უფასო პირობებისა და პირობების გენერატორის დახმარებით.

ამ ვებსაიტის ნაწილები მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს განათავსონ და გაცვალონ მოსაზრებები და ინფორმაცია ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში. mobiway არ ფილტრავს, არ რედაქტირებს, აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებგვერდზე ყოფნის წინ. კომენტარები არ ასახავს mobiway-ის,მისი აგენტების ან/და შვილობილი კომპანიების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. კომენტარები ასახავს იმ პირის შეხედულებებსა და მოსაზრებებს, რომლებიც აქვეყნებენ თავიანთ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. იმდენად, რამდენადაც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, mobiway პასუხს არ აგებს კომენტარი ან ნებისმიერი პასუხისმგებლობა, ზიანის ან ხარჯების გამოწვეული ან/და განიცადა შედეგად ნებისმიერი გამოყენების ან/და განთავსებას და/ან გამოჩენა კომენტარი ამ ნახვა.

mobiway იტოვებს უფლებას მონიტორინგი ყველა კომენტარი და ამოიღონ ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამო, შეურაცხმყოფელი ან იწვევს დარღვევის ეს წესები და პირობები.

თქვენ გარანტიას და წარმოადგენს, რომ:

თქვენ უფლება გაქვთ განათავსოთ კომენტარები ჩვენს ვებ-გვერდზე და გქონდეთ ყველა საჭირო ლიცენზია და თანხმობა ამისათვის;
კომენტარები არ შემოიჭრება ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე საავტორო, პატენტის ან სასაქონლო ნიშნის ნებისმიერი მესამე მხარის;
კომენტარები არ შეიცავს რაიმე ცილისმწამებლურ, ცილისმწამებლურ, შეურაცხმყოფელ, უხამს ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც არის პირადი ცხოვრების ხელყოფა
კომენტარები არ იქნება გამოყენებული, რათა მოითხოვოს ან ხელი შეუწყოს ბიზნესის ან საბაჟო ან წარმოადგინოს კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობაში.
თქვენ აქვე მიანიჭებთ mobiway-ს არაექსკლუზიურ ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ, რეპროდუცირება, რედაქტირება და ავტორიზაცია გაუწიოთ სხვებს, გამოიყენონ, რეპროდუცირება და შეცვალონ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი ნებისმიერი და ყველა ფორმით, ფორმატში ან მედიაში.

ჰიპერბმულობა ჩვენს შინაარსთან
შემდეგი ორგანიზაციები შეიძლება დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე:

სამთავრობო უწყებები;
საძიებო სისტემები;
საინფორმაციო ორგანიზაციები;
ონლაინ დირექტორიის დისტრიბუტორებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებსაიტს ისევე, როგორც ისინი ჰიპერბმულებს სხვა ჩამოთვლილი ბიზნესის ვებსაიტებზე; და
სისტემის მასშტაბით აკრედიტებული ბიზნესები, გარდა არაკომერციული ორგანიზაციების, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრების და საქველმოქმედო ფონდების შეგროვების ჯგუფების მოთხოვნისა, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ჰიპერბმული ჩვენს ვებ-გვერდზე.
ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს მთავარ გვერდს, პუბლიკაციებს ან ვებსაიტის სხვა ინფორმაციას, სანამ ბმული: (a) არანაირად არ არის მატყუარა; (b) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა და/ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (c) ჯდება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.

ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ და დავამტკიცოთ სხვა ბმულების მოთხოვნები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებისგან:

საყოველთაოდ ცნობილი სამომხმარებლო და / ან ბიზნეს ინფორმაციის წყაროები;
dot.com საზოგადოებრივი საიტები;
ასოციაციები ან სხვა ჯგუფები, რომლებიც წარმოადგენენ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს;
ონლაინ დირექტორიის დისტრიბუტორები;
ინტერნეტ პორტალები;
საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო ფირმები; და
საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სავაჭრო ასოციაციები.
ჩვენ დავამტკიცებთ ბმულის მოთხოვნებს ამ ორგანიზაციებისგან, თუ გადავწყვეტთ, რომ: (ა) ბმული არ გვაიძულებს არასასურველად მივხედოთ საკუთარ თავს ან ჩვენს აკრედიტებულ ბიზნესს; (ბ) ორგანიზაციას არ აქვს რაიმე უარყოფითი ჩანაწერი ჩვენთან; (გ) ჩვენთვის სარგებელი ჰიპერბმულის ხილვადობიდან ანაზღაურებს mobiway-ის არარსებობას; და (დ) ბმული არის ზოგადი რესურსების ინფორმაციის კონტექსტში.

ამ ორგანიზაციებმა შეიძლება დაუკავშირდნენ ჩვენს მთავარ გვერდს, სანამ ბმული: (ა) არანაირად არ არის მატყუარა; (ბ) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტების ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტს.

თუ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოთვლილია ზემოთ მე -2 პუნქტში და დაინტერესებული ხართ ჩვენს ვებ-გვერდთან დაკავშირებით, თქვენ უნდა შეგვატყობინოთ ელ.ფოსტის გაგზავნით mobiway-ზე. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი, თქვენი ორგანიზაციის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თქვენი საიტის URL, ნებისმიერი Url-ის სია, საიდანაც აპირებთ ჩვენს ვებსაიტთან დაკავშირებას და Url-ების სია ჩვენს საიტზე, რომელთანაც გსურთ ბმული. დაელოდეთ 2-3 კვირა პასუხს.

დამტკიცებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ჰიპერბმულის ჩვენი ნახვა შემდეგნაირად:

ჩვენი კორპორატიული სახელის გამოყენებით; ან
რესურსების ერთიანი ლოკატორის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია; ან
გამოყენება ნებისმიერი სხვა აღწერა ჩვენი საიტი უკავშირდება, რომ აზრი ფარგლებში კონტექსტში და ფორმატის შინაარსი აკავშირებს პარტიის საიტზე.
Mobiway-ის ლოგოს ან სხვა მხატვრული ნაწარმოების გამოყენება არ იქნება ნებადართული სავაჭრო ნიშნის ლიცენზიის ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში.

iFrames
წინასწარი დამტკიცებისა და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ჩარჩოები ჩვენი ვებ-გვერდების გარშემო, რომლებიც არანაირად ცვლის ჩვენი ვებ-გვერდის ვიზუალურ პრეზენტაციას ან გარეგნობას.

შინაარსის პასუხისმგებლობა
ჩვენ არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც, როგორც ჩანს, თქვენი ნახვა. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცვას და დაიცვას us წინააღმდეგ ყველა პრეტენზიები, რომ იზრდება თქვენი ნახვა. არცერთი ბმული არ უნდა გამოჩნდეს არც ერთ ვებგვერდზე, რომელიც შეიძლება ინტერპრეტირდეს როგორც ცილისწამება, უზნეო ან დანაშაულებრივი, ან რომელიც არღვევს, სხვაგვარად არღვევს ან მხარს უჭერს მესამე მხარის უფლებების დარღვევას ან სხვა დარღვევას.

უფლებების დაჯავშნა
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოითხოვოთ, რომ წაშალოთ ყველა ბმული ან რაიმე კონკრეტული ბმული ჩვენს ვებ-გვერდზე. თქვენ დაამტკიცებთ დაუყოვნებლივ ამოიღონ ყველა ბმულები ჩვენი ნახვა მოთხოვნის საფუძველზე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, რომ ეს პირობები და პირობები შევიცვალოთ და ის ნებისმიერ დროს აკავშირებს პოლიტიკას. მუდმივად აკავშირებს ჩვენს ვებგვერდზე, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებული და დაიცვას ეს აკავშირებს ვადები და პირობები.

ჩვენი ვებ-გვერდიდან ბმულების მოხსნა
თუ ჩვენს ვებ-გვერდზე იპოვით რაიმე ბმულს, რომელიც რაიმე მიზეზით შეურაცხმყოფელია, თავისუფლად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინოთ ნებისმიერ მომენტში. ჩვენ განვიხილავთ თხოვნებს ბმულების ამოღების შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ვალდებული ან ასე ან პირდაპირ გიპასუხოთ.

ჩვენ არ უზრუნველყოს, რომ ინფორმაცია ამ საიტზე არის სწორი, ჩვენ არ იძლევა გარანტიას მისი სისრულის ან სიზუსტით; არც გპირდებით, რომ უზრუნველყოს, რომ ნახვა რჩება ხელმისაწვდომი ან რომ მასალა ნახვა ინახება დღემდე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
მაქსიმალურად ნებადართული მოქმედი კანონმდებლობით, ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობებს, რომლებიც ეხება ჩვენს ვებ-გვერდს და ამ ვებ-გვერდის გამოყენებას. არაფერი ამ პასუხისმგებლობის იქნება:

შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა სიკვდილზე ან პირად დაზიანებაზე;
შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა თაღლითობის ან თაღლითური არასწორი წარმოდგენისთვის;
შეზღუდეთ ჩვენი ან თქვენი ვალდებულებები ნებისმიერი გზით, რომელიც არ არის ნებადართული მოქმედი კანონმდებლობით; ან
გამორიცხეთ ნებისმიერი ჩვენი ან თქვენი ვალდებულება, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და აკრძალვები, რომლებიც დადგენილია ამ ნაწილში და ამ პასუხისმგებლობის სხვაგან: (ა) ექვემდებარება წინა პუნქტს; და (ბ) არეგულირებს პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ქვეშ წარმოშობილ ყველა ვალდებულებას, მათ შორის ხელშეკრულებით წარმოშობილ ვალდებულებებს, სამართალდარღვევაში და ნორმატიული მოვალეობის დარღვევისთვის.

სანამ ვებ-გვერდი და ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია და მომსახურება უფასოა, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე.